KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

TeknoSA, kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlama konusunda azami ölçüde özen göstermektedir.

Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise TeknoSA ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam olarak sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 
2016 yılı içerisinde Şirket, mevzuat gereği yatırımcılara ve analistlere yatırım kararlarını etkileyecek önemdeki tüm bilgilerin zamanında, şeffaf, istikrarlı ve düzenli bir şekilde ve eş anlı olarak iletilmesi için gerekli kamu bilgilendirmelerini yapıp, Yatırımcı İlişkileri internet sitesini düzenli olarak güncellemiş ve yatırımcılar ve analistler ile iletişimin sürekli ve en iyi şekilde sağlanmasını teminen yatırımcı toplantılarına ve konferanslara katılmıştır. Mevzuat ile ilgili gelişmeler yakinen takip edilerek, gerekli aksiyonlar alınmıştır.
 
Tebliğ’in 4.3.9 nolu maddesinde yer alan “yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur” tavsiyesine ilişkin bir Şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda özen gösterilmektedir.
 
TeknoSA Yönetim Kurulu’nda, Tebliğ’in 4.3.1 nolu maddesine uygun olarak altı üye, Tebliğ’in 6. Maddesi’nin 1. Fıkrasındaki istisnaya uygun olarak ise iki adet bağımsız üye bulunmaktadır.
 
Bunun yanısıra, Tebliğ’in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” yükümlülükleri, “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ’in 4.5.5 nolu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması” tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen,  komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz, birden fazla komitede üye olabilmektedir.
 
TeknoSA, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne destek olur ve saygı gösterir.
 
Önümüzdeki dönemde de İlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.
Yukarı