Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası

1.  AMAÇ VE KAPSAM

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) olarak tedarikçilerimizin değer zincirimiz üzerindeki önemini biliyor ve tüm paydaşlarımızla güçlü iş birlikleri kurarak sürdürülebilir değer yaratma yolunda çaba gösteriyoruz. Tedarikçilerimizin çevresel, sosyal ve etik standartlara uyumunu gözetme konusunu temel sorumluluklarımız arasında değerlendiriyoruz. Bu politika ile amacımız, sorumlu tedarik zinciri anlayışımız doğrultusunda, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm tedarikçilerimize yayarak kollektif değer yaratmaktır.

      2.  POLİTİKA   

Sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımımız ve sorumlu satın alma prensiplerimiz doğrultusunda aşağıdaki taahhütlerimizi tüm değer zincirimizde yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürürüz:

 • Tedarikçilerimizle adil ve şeffaf ilişkiler kurma,
 • Tedarikçilerle iletişimi farklı iletişim araçlarıyla sürekli olarak güçlendirme,
 • İç ve dış olmak üzere bu kapsamdaki tüm paydaşlarımızda farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve gerekli görülen durumlarda eğitim vb. etkinlikler organize etme,
 • Tedarikçilerimizi çevresel ve sosyal performansları açısından değerlendirme ve bu değerlendirme sonuçlarına göre mümkün olan durumlarda önceliklendirme.
 • Uygun koşulları sağlaması halinde yerel tedarikçileri tercih etme.

 

Bu kapsamda tedarikçilerimizden;

 • Tüm süreçlerinde bağlayıcı ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve standartlara ve ilgili Teknosa politikalarına uygun olarak hareket etmelerini,
 • Bağlayıcı olan yasal düzenlemeye uygun olmayacak şekilde çocuk işçi çalıştırmamalarını, zorla çalıştırmayı engellemelerini ve sosyal güvencesi olmadan ve/veya yasalara aykırı şekilde hiç kimseyi çalıştırmamalarını,
 • İnsan haklarına saygılı olmalarını ve Teknosa İş Etiği Kuralları doğrultusunda hareket etmelerini,
 • İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmalarını ve yasalara uyumlu hareket etmelerini,
 • Irk, renk, cinsiyet, cinsel tercih, din, medeni durum, gebelik, yaş vb. her türlü ayrımcılığın önüne geçmelerini ve eşit ücret ilkesine uymalarını,
 • Taciz, istismar ve yıldırmanın hiçbir türlüsüne izin vermemelerini,
 • Örgütlenme özgürlüğüne saygı duymalarını,
 • Doğal kaynakları koruyarak sorumlu üretim ve/veya tüketim yapmalarını, çevresel etkilerini hesaplayarak, karbon salımlarını ve atık miktarlarını azaltmak için çalışmalar yürütmelerini,
 • Tedarikçi denetim veya değerlendirmeleri kapsamında talep edilmesi halinde gerekli bilgi ve belgeleri şeffaf bir şekilde paylaşmalarını

 

ve Teknosa ile sayılan tüm hususlarda iş birliği içinde çalışmalarını bekliyoruz. Tedarikçilerimizden ayrıca kendi tedarik zincirleri içerisinde yer alan tedarikçileri de bu Politika hakkında bilgilendirmelerini ve onların da bu politikaya uygun şekilde çalışmalarını sağlamaları bir diğer beklentimizdir.

 

Yukarı