KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Komiteleri

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’in etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı hedefli bir yönetim sürecinin devamlılığını sürdürmeyi amaçlar.
 
Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası kabul edilmiş kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda belirlenmesi için Şirket Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmakta ve tavsiyeler oluşturmaktadır.
 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca atanan Başkan dahil azami üç Üye ve iki Raportörden oluşur. Komite Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.
 
Komite Başkanlığı’nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, bunu izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyeleri’nden birini geçici başkan olarak görevlendirir.
 
Kurumsal Yönetim  Komitesi, Şirket’te Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasını temin eder ve uygulanmıyor ise, Yönetim Kurulu’na iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Komite, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını da gözetir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin performans ve ücretlendirme esas ve değerlendirmelerinin yanı sıra, yönetim ve pay sahiplerince önerilen adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini değerlendirerek, Yönetim Kurulu’na sunar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat gereği bağımsız olduğuna dair yazılı beyanı, aday gösterildiği esnada, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne verir.
 
İç tüzük gereği yılda en az 4 kez toplanması gereken Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında toplam 4 kez toplanmıştır.
 
Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı

Görevi

Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin Mahiyeti

 
 

Temel Cüneyt Evirgen

Başkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 

Nevgül Bilsel Safkan

Üye

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 

Ümit Kocagil

Üye

Finans Genel Müdür Yardımcısı

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket Yönetim Kurulu’nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.
 
Komite, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.
 
Komite’nin hangi üyelerden oluşacağı Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komite Başkanı, Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite’de; Başkan hariç, Şirket Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami bir Üye bulunur. Komite üyeleri tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
 
Toplantılar, Başkan’ın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa yapılır. Her yıl başında Komite’ye ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.
 
Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılında toplam 6 kez toplanmıştır.
Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Temel Cüneyt Evirgen Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nevgül Bilsel Safkan Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi’nin amacı; Şirket Yönetim Kurulu adına Şirket’in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetim Komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Şirket Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunar.
 
Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Üyeler arasından atanır.
 
Denetim Komitesi, 2021 yılında toplam 4 kez toplantı yapmış olup ana gündem maddeleri bağımsız denetim raporunun gözden geçirilmesi, İç Denetim Müdürlüğü sunumlarının incelenmesi şeklindedir.
 
Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile Denetim Komitesi Üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:
Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Nevgül Bilsel Safkan Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Temel Cüneyt Evirgen Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yukarı