İş Etiği Kuralları

1.    AMAÇ VE KAPSAM

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) İş Etiği Kuralları, Teknosa çalışanları, tedarikçiler ve diğer tüm paydaşlarımız için yoi gösterici olması amacıyla oluşturulmuştur.

Teknosa olarak tüm faaliyetlerimizi İş Etiği Kuralları’mıza uygun bir şekilde yürütmeyi taahhüt ederken, tüm tedarikçilerimizin de aynı şekilde davranmasını beklemekteyiz.

 

    2.    İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

2.1.    Dürüstlük

Teknosa olarak iş ilişkilerimizde dürüstlüğü temel alırız. Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer tür paydaşlarımızla ilişkilerimizi güven, dürüstlük ve şeffaflık prensibi üzerine inşa ederiz.

2.2.    Gizlilik

Teknosa olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizli ve özel bilgilerini koruruz.  Teknosa’yı ilgilendiren ve kamuya açılmamış tüm finansal ve ticari bilginin, mağaza operasyonlarının, stratejilerin, her türlü bilgi, proje, yazılım, rapor, prosedür, yönetmelik ve açıklandığında şirketin menfaatine aykırı düşebilecek diğer tüm bilgilerin şirkete özel ve gizli olduğunu bilir, kurum dışına çıkarmayız ve üçüncü kişilerle paylaşmayız. Bilgi güvenliği ve gizliliği kapsamında Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uygun hareket ederiz.

2.3.    Çıkar Çatışması

Teknosa çalışanları olarak çıkar çatışmasından kaçınmayı ilke ediniriz. Mevcut görevimizden yararlanarak şahsen, ailemiz veya yakınlarımız vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Teknosa'nın adını ve saygınlığını kişisel kazanç amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Çıkar çatışması olasılığını gördüğümüzde, ilgili tarafların haklarını yasal ve etik yollarla koruyabileceğimize inandığımızda bu yolları takip ederiz. Herhangi bir şüpheye düştüğümüzde, yöneticilerimize, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik departmanına, Etik Kural Danışmanına veya Teknosa Etik İhlal Bildirim Hattına başvurarak sorunları çözmeye çalışırız.

2.4.    Sorumluluklarımız

2.4.1.      Yasalara Karşı Sorumluyuz

Yasalara tam uyum sağlar, düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılır bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyetlerimizde ve süreçlerimizde, her türlü kamu kuruluşuna, idari oluşuma, sivil toplum örgütüne ve siyasi partilere menfaat beklemeksizin eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinciyle yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

2.4.2.      Müşterilerimize Karşı Sorumluyuz

Müşteri odaklı yaklaşımımızı öncelikli konularımızdan bir olarak değerlendiririz. Operasyonlarımızı sektörel gelişmeler ve müşterilerimizin istek ve beklentilerine uygun şekilde geliştiririr ve rekabet avantajı sağlarız. “Benzersiz Müşteri Deneyimi” odağında her an ve her yerde müşterilerimizin yanında olarak müşterilerimizin teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı amaçlarız.

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

2.4.3.      Çalışanlarımıza Karşı Sorumluyuz

Teknosa olarak çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Çalışanlarımıza dürüst ve adil bir yaklaşım sunarız. Ayrımcılık yapmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama taahhüdünde bulunuruz. Çalışanlarımızın kişisel haklarına saygı duyarız. Bireysel gelişimleri için gereken desteği sağlarız ve aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini teşvik ederiz. Uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmalarını teşvik ederiz. İş ve özel hayat dengesini gözetir ve çalışanlarımızın bu dengeyi korumalarına yardımcı oluruz.

2.4.4.      Hissedarlarımıza Karşı Sorumluyuz

Teknosa hissedarlarına olan sorumluluğunu finansal şeffaflık ve etik kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalarak yerine getirir. Hissedarlar şirketin finansal durumu, iş performansı ve gelecek beklentileri hakkında düzenli ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilir. Şirket raporları ve düzenlenen toplantılar, hissedarların doğru ve güncel bilgilere erişmelerini sağlar.

Teknosa etik kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalır. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığı ve hesap verebilirlik, hissedarların çıkarlarını koruma amacını güçlendirir. Hissedarların yatırımlarını korumak ve sürdürülebilir değer yaratmak için risk yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde uygularız. Yönetilemez riskleri almaktan kaçınır ve sürdürülebilir karlılığı ve başarıyı amaçlarız.

2.4.5.      Tedarikçilerimize ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluyuz

Teknosa olarak tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza karşı dürüst, adil ve saygılı bir yaklaşım benimser ve kendileriyle dürüstlük, şeffaflık ve etik değerlere dayalı sağlam ilişkiler kurmayı amaçlarız.

Tedarikçi ve iş ortaklarımızın rekabetçi bağımsızlıklarına saygı gösteririz ve bu bağlamda onları destekleriz. Sorumlu bir iş birliğinin önemine inanırız ve bu nedenle tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uygun davranmalarını bekleriz.

Bu bağlamda tedarikçilerimizden İş Etiği Kurallarımızı kendi iş pratiklerinde ve iş ortamlarında teşvik etmelerini ve uygulamalarını taahhüt etmelerini bekleriz. İş birliğiyle daha sürdürülebilir, adil ve başarılı bir iş ortamı oluşturmayı hedefleriz.

İş birliği yaptığımız kişilerin ve kurumların gizli bilgilerini titizlikle korur ve gizli bilgilerinin en yüksek düzeyde güvenliğini sağlarız. Memnuniyetlerini ön planda tutar ve taahhütlerimizi zamanında ve özenle yerine getirmek için gereken çabayı gösteririz.

2.4.6.      Rakiplerimize Karşı Sorumluyuz

Tüm süreçlerimizde adil ve bağımsız rekabeti destekler, rekabet hukukuna uygun davranırız. Haksız rekabetten kaçınırız ve toplum içinde istenen rekabetçi yapının sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla çaba gösteririz. Tüm çalışanlarımıza kılavuzluk etmesi için düzenli aralıklarla Rekabet Kurallarına Uyum eğitimi veririz.

2.4.7.      Çevre ve Topluma Karşı Sorumluyuz

Teknosa olarak teknolojiye olan tutkumuzu çevresel sorumluluklarımızla birleştiriyoruz. Tüm faaliyetlerimizi çevreyi koruma hassasiyeti gözeterek gerçekleştiriyoruz.

Tüm süreçlerimizde ve operasyonlarımızda enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmayı, etkin atık yönetimi sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve bu çerçevede farkındalık çalışmalarını sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak ve su kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanarak çevresel sürdürülebilirliği destekliyoruz.

Müşterilerimize sunduğumuz yüksek enerji sınıfına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve geri dönüşüme uygun ürünler ile müşterilerimizi sürdürülebilir hareketinin bir parçası haline getiriyoruz.

Çevre hassasiyetinin ötesinde toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getiriyor, sosyal projelerde aktif rol alıyoruz. Toplumun ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler üretmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle eğitim, sağlık, çevre koruma ve diğer alanlarda uygun faaliyetlere katılım sağlayarak, toplumun gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmaları destekliyoruz. Sivil toplum örgütlerine katkıda bulunmaya ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak uygun faaliyetlere aktif olarak katılmaya çaba gösteriyoruz.

2.4.8.      “Teknosa” ve “Sabancı” Adına Sorumluyuz

Teknosa olarak iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızın güvenini, profesyonel yeterliliğimize ve dürüstlüğümüze dayandırmaktayız. Bu itibarı en üst düzeyde tutma taahhüdünde bulunuyoruz.

Hizmetlerimizi yasal mevzuat, şirket politikaları, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunarız. Yükümlülüklerimizi zamanında ve özenle yerine getirmek için gereken çabayı gösteririz. Bu, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı olan taahhüdümüzün bir parçasıdır ve iş yapış biçimimizin temelini oluşturur.

Profesyonel yeterliliğimizin olduğuna ve bu alanda sürekli gelişmeye inandığımızı vurgularız. İş yaparken doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan tedarikçiler, iş ortakları ve çalışanlarla çalışmayı amaçlarız. İnsan haklarına, çevreye veya toplum sağlığına zarar verenlerle iş yapmayız.

Kamu önünde ve şirketi temsil ettiğimiz alanlarda, kişisel görüşlerimizi değil sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz. Basınla ilişkilerimizde ve sosyal medya platformlarında, görevlerimizle ilgili ve/veya kişisel tercihlerimize bağlı olarak görüş belirtirken bu görüşlerin şirketimizle özdeşleştirilebileceği bilinciyle hareket ederiz.

2.5.    İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZI DESTEKLEYEN POLİTİKALARIMIZ

2.5.1.      İnsan Hakları Politikası

Teknosa olarak çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak kabul ediyor ve onlara adil, eşit, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunmayı amaçlıyor ve ifade özgürlüklerini destekliyoruz. Çalışanlarımıza karşı kötü muamele, suistimal, şiddet ve taciz gibi olumsuz davranışları kabul etmiyoruz.

2.5.2.      Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Tüm faaliyet alanlarımızda, ilişkilerimizde ve ticari işlemlerimizde, faaliyetlerimizi dürüst ve etik kurallara uygun bir şekilde yürütür; rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimseriz. Amaç ne olursa olsun rüşvet almayız ve vermeyiz. Rüşvet ve yolsuzluk aracılığıyla iş birliği yapmak isteyen üçüncü taraflarla iş ilişkimizi devam ettirmeyiz.

2.5.3.      Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası

Teknosa ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır.

Çalışanlarımızın iş ilişkisi içerisinde bulundukları üçüncü kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemek amacıyla Hediye Kabul Etme ve Verme Politikamızı geliştirdik.

2.5.4.      Çıkar Çatışması Poltikası

Teknosa olarak iş etiği ve şeffaflığa verdiğimiz önemle çalışanlarımızın çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan kaçınmalarını esas alırız. Teknosa'nın adını, kimliğini ve gücünü, kişisel çıkarlar için kullanmayız. Teknosa’nın adını ve itibarını olumsuz etkileyebilecek durumlardan kaçınmak, tüm çalışanlarımızın en önemli sorumluluklarındandır.

Çalışanlarımızın iş ilişkilerinden kaynaklanabilecek çıkar çatışması durumlarını ve bu tür durumlarda uygulanması gereken prensipleri belirlemek adına Çıkar Çatışması Politikası oluşturulmuştur.

2.5.5.      Bilgi Güvenliği Politikası

Teknosa olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve diğer ilgili tarafların gizli ve özel bilgilerini koruma konusundaki taahhüdümüzü en üst düzeyde tutarız. Bilginin bütünlüğünü korumak, erişilebilirliğini sağlamak ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla gerekli önlemleri alır ve sürekliliğini sağlamak için gerekli faaliyetleri gerçekleştiririz. Bilgi güvenliği, iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

2.5.6.      İnsan Kaynakları Politikası

Teknosa olarak adil bir çalışma ortamı oluşturulmasına büyük önem veririz ve çalışanlarımız arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapmayız. Çalışanlarımızın özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.

Şirket içinde farklı inançlara, düşüncelere ve görüşlere sahip olan çalışanların uyum içinde çalışmalarını destekler ve pozitif bir çalışma ortamı sağlamak için çaba harcarız.

2.5.7.      İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Teknosa olarak tüm süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluk bilinci taşır, çalışanlarımıza ve faaliyetlerimiz sonucunda etkilenebilecek diğer kişilere zarar gelmemesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı taahhüt ederiz.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam uyum sağlarız. Çalışanlarımızı düzenli aralıklarla bilgilendirir ve eğitimler sağlarız. Etkin iş sağlığı ve güvenliği iletişimini temin ederiz.

2.5.8.      Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası

Tedarikçilerimizin değer zincirimiz üzerindeki önemini biliyor ve tüm paydaşlarımızla güçlü iş birlikleri kurarak sürdürülebilir değer yaratma yolunda çaba gösteriyoruz.

Sorumlu tedarik zinciri anlayışımız doğrultusunda, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm tedarikçilerimize yayarak kollektif değer yaratmayı amaçladığımız ve bu konudaki taahhüt ve hedeflerimizi paylaştığımız Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikamızı oluşturduk.

Yukarıda ana mesajlarını paylaştığımız politikalarımızın tümüne bu link üzerinden erişebilirsiniz.

2.6.   ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

SA-ETİK, Teknosa İş Etiği Kuralları, ilgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Teknosa çalışanlarının;

 • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
 • Sabancı ve Teknosa İş Etiği Kuralları'nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
 • Sabancı Holding/Teknosa için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili politika ve prosedürleri öğrenme,
 • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
 • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla ilgili bildirimlerini mümkün mertebe güvenilir kaynak, bilgi ve belgelere dayandırmak suretiyle isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Teknosa Etik İhlal Bildirim Hattı’na yazılı veya sözlü olarak iletme,
 • Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla aşağıda tanımlanan "Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler"i izleme,
 • Etik soruşturmalarda soruşturmayı yürüten taraflarla iş birliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma

sorumluluğu bulunmaktadır.

 

A.      Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler

Çalışanlarımızın bir hareket planına karar vermede yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemesi ve kendisine bu soruları sorması gerekmektedir:

1.  Olayı, Kararı veya Problemi Belirlemek

 • Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi?
 • Teknosa, tedarikçi veya iş ortaklarınızda potansiyel olarak yasalara aykırı veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?
 • Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?

 

2. Karar Vermeden Önce Düşünün

 • Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin.
 • Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun.
 • Seçenekleri, sonuçlarını ve kimlerin etkilenebileceğini düşünün.
 • Şüphe duymanız halinde başkalarına danışın.

 

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

 • Sorumluluklarınızı belirleyin.
 • İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin.
 • Teknosa politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun.
 • Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün.
 • En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın.
 • Şüphe duymanız halinde başkalarına danışın.

 

4 . Kararınızı Test Edin

 • Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin.
 • Teknosa’nın temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin.
 • Teknosa’nın politikalarını, kanunları ve yönetmeliklerini dikkate aldığınıza emin olun.
 • Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.

 

5. Kararlılıkla Devam Edin

 • Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın.
 • Öğrendiklerinizi ve başarı hikayenizi diğerleriyle paylaşın.

 

B.      Dikkate Alınması Gereken 4 Temel Soru

 

1.       Bu etkinlik/davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu?

 • Kanunlara uygun mu?
 • Profesyonel standartlara uygun mu?

 

2.       Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu)

 • Size göre doğru mu?

 

3.       Teknosa veya paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa rahatsız olur mu? (Duygular ve etik değerler)

 • Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahcup olur muydunuz?
 • Sizin için veya Sabancı Holding/Teknosa için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
 • Başka kimler bundan etkilenebilir? (Sabancı Holding/Teknosa bünyesinde diğer çalışanlar, siz, hissedarlar, vb.)

 

4.       "Algılanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüşüyor?

 • Medyaya nasıl yansırdı?
 • Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

 

2.7.   YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Teknosa yöneticilerinin, SA-ETİK ve Teknosa İş Etiği Kuralları çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanları desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Teknosa Etik İhlal Bildirim Hattı'na en kısa sürede iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan

sorumludur.

 

2.8.   ETİK KURAL DANIŞMANININ SORUMLULUKLARI

Etik Kural Danışmanı;

 • Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön göstermek ve danışmanlık yapmaktan,
 • Kendisine ulaşan şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne katkıda bulunmaktan ve şirket içinde çözümlenemeyen uygunsuzlukları Teknosa Etik İhlal Bildirim Hattı'na yönlendirmekten,
 • Etik ihlallerine ilişkin soruşturmalarda şirketten kontak kişi olmak ve soruşturmalara gerekli desteği vermekten,
 • Şirkette yürütülen SA-ETİK uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek ve uygulamalarda destek olmaktan

sorumludur.

 

2.9.   DİĞER SORUMLULUKLAR

Sabancı Holding/Teknosa üst yönetimi;

 • SA-ETİK veya Teknosa İş Etiği Kuralları'nın etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından,
 • Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan,
 • Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan,
 • Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını temin etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan

         sorumludur.

         Teknosa İnsan Kaynakları;

 • Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından,
 • İşe girenlerin etik kuralları okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden,
 • Her yılın başında, tüm çalışanların Sabancı Holding İş Etiği Uygunluk Formu'nu imzalayarak bildirimlerini yenilemelerini sağlamaktan

        sorumludur.

 

2.10.      ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN BİLDİRİMİ VE ÇÖZÜMLENMESİ

Çalışanlar, Teknosa İş Etiği Kuralları’nın veya şirketin tabi olduğu yasal düzenlemelerin ihlal edildiğini öğrenirse bunu öncelikle doğrudan bağlı oldukları yöneticilerine, durum doğrudan bağlı olunan yönetici ile ilgili ise Şirket Etik Kural Danışmanına, Şirket Etik Bildirim Hattına ve/veya şirket CEO/Genel Müdürüne, olayla ilgili bir adım atılmaz ve sonuç alınamaz ise Sabancı Holding Etik Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. İhlal konusu durum şirketin üst yönetimi ile ilgili olduğu takdirde konu doğrudan Sabancı Holding Etik Kuruluna bildirilmelidir.

Şirkete yapılan bildirimler, şirketin iç işleyiş ve prosedürleri doğrultusunda sonuçlandırılarak karara bağlanır. Şirket, önemli konularda ve gerekli gördüğü diğer hallerde Sabancı Holding Etik Kurulunu bilgilendirir ve görüşüne başvurur. Sabancı Holding Etik Kurulu gerekli görürse inceleme sürecini doğrudan kendisi yürütebilir. Teknosa İş Etiği Kuralları'nı veya Sabancı Holding/Teknosa politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler, gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır.

Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. Ayrıca herhangi bir şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler etik kural ihlali olarak yorumlanır. Yalan veya iftiraya uğrayan Sabancı Holding/Teknosa ya da çalışan söz konusu bildirimi yapanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat kapsamında, ayrı ayrı hukuki yollara başvurabilecektir.

 

A.      Teknosa Etik İhlal Bildirim Hattı

 

    E-posta                : etik@teknosa.com

    Telefon                 : 0216 468 3602

                Adres                    : İç Denetim Kıdemli Müdürlüğü, Carrefoursa Plaza, Cevizli Mahallesi. Tugay Yolu

                                               Caddesi No:67 Blok:B Posta Kodu:34846 Maltepe/İstanbul

 

       B.      Sabancı Holding Etik İhlali Bildirim Hattı

                E-posta                : etik@sabanci.com

                Telefon                 : 0212 385 8585

                Adres                    : H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.Etik Kurulu, Sabancı Center, 4.Levent 34330 İstanbul

     İş Etiği Kuralları Sürdürülebilirlik ve İş Güvenliği Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Genel Müdür onayıyla

     yayımlanır. Gerektiğinde gözden geçirilerek güncellenir.

Yukarı