Teknosa 2018 Yılı Genel Kurulu Bilgilendirme

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

2018 Genel Kurulu

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 22 Şubat 2019 tarih 1962 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. Maddesi gereğince 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2019 Çarşamba günü Saat 13:00’de Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik  Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri  gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket’imizin http://www.teknosa.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

  • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
  • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
  • Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

 

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket’imizin 2018 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve  Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket’imizin internet adresi olan http://www.teknosa.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU

Şirket Merkezi Adresi:

CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:67

Blok: B 34846 Maltepe / İstanbul

Tel: 0216 468 36 36

Fax: 0216 467 42 84

Web: www.teknosa.com

Mersis: 0836014439357137

2018 Genel Kurulu:

  • 2018 Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı’na, Gündeme ve Vekaletnameye buradan ulaşabilirsiniz.
  • 2018 Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı’na buradan ulaşabilirsiniz.
  • 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na buradan ulaşabilirsiniz.
  • 2018 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.
  • 2018 Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Cevaplar
GENEL KURUL
Yukarı