YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Bilgilendirme Politikası

1. Amaç

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“Teknosa” veya “Şirket”) yönetimi, hissedar ve menfaat sahipleri ile  şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, mevcut hissedarlar ve menfaat sahipleri için Teknosa’nın maddi ve maddi olmayan değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir.

Teknosa yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuya, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Teknosa kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Türk Ticaret Kanunu mevzuatına ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)  düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Bilgilendirme Politikası, Teknosa tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Teknosa’nın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Teknosa’nın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.’nin Finans Grup Başkanlığı bünyesindeki Mali İşler Muhasebe Hukuk Bölüm Başkanlığı'nın desteği ile beraber Teknosa’da Finans Direktörlüğü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket’te pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Birimi yükümlülükleri Finans Direktörü Z. Korhan Bilek yönetiminde Yatırımcı İlişkileri Şefi Erman Tütüncüoğlu tarafından yerine getirilmektredir.

İlgililere aynı zamanda yatirimciiliskileri@teknosa.com e-mail adresinden, 0216 468 36 36 numaralı ve 444 55 99 numaralı telefonlardan ve 0216 478 53 47 numaralı fakstan ulaşılabilir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, görsel ve yazılı basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Teknosa tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

 • Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”) yayınlanır
 • Periyodik mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporları KAP’ta yayınlanır,
 • T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.) yapılır,
 • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları yapılır,
 • Kurum hakkında yazılı ve görsel medyada çıkan basın açıklamalarının takibi yapılarak gerekli hallerde tarafımızdan açıklamalar yapılır,
 • Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
 • Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
 • Kurumsal Web Sitesi, (www.teknosa.com),
 • Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Teknosa’nın mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dökümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilerek kamuya açıklanır, Şirket internet sitesinde yayınlanır. Geçmiş dönem mali tablo ve dip notlarına Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu SPK Mevzuatına göre ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Web Sitemiz (www.teknosa.com)de yayımlanır.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Teknosa’nın özel durum açıklamaları, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Mali İşler Muhasebe ve Hukuk Bölüm Başkanlığı'nın desteği ile beraber Finans Direktörlüğü tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Herhangi bir Teknosa çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Finans Direktörlüğü tarafından değerlendirilir. Bu durumda, Finans Direktörlüğü, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasını hazırlar, gerekli onayları alır ve KAP'ta yayınlanmasını sağlar.

Teknosa özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde (www.teknosa.com) ilan eder ve söz konusu açıklamaları ilgili mevzuat gereği yasal süreler boyunca internet sitesinde bulundurur.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sabancı Holding A.Ş. Mali İşler Direktörlüğü ile beraber Finans Genel Müdür Yardımcılığı tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No'lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır.

Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Finans Direktörlüğü'nün değerlendirmesinden ve gerekli onayların alınmasından sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Direktörler tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Teknosa çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Finans Direktörlüğü'ne yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Teknosa’nın içsel bilgilerine düzenli erişen ve Teknosa’nın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yanında bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise Genel Müdür, Direktörler ile mali tablolara ve iş planlarına erişimi olan Müdürler’den oluşmaktadır.

Bu liste, Teknosa’da mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmiştir.

9. Pay ve Menfaat Sahipleri ile İletişim

Teknosa ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Teknosa, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları pay ve menfaat sahiplerine aktarmayı tercih eder. Pay ve menfaat sahipleri ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Teknosa adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Teknosa prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Teknosa hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Finans Direktörlüğü'ne bildirilir. Finans Direktörlüğü, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Mali İşler Muhasebe ve Hukuk Bölüm Başkanlığı ile beraber bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağını değerlendirilmesini yapar.

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Mali İşler Muhasebe ve Hukuk Bölüm Başkanlığı, Teknosa Genel Müdür ve Finans Direktörlüğü ile beraber Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST'den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Teknosa, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği'”nin 6'ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Tarafından genel olarak yetkilendirilmiş kişilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir

12.  Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Teknosa’da gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, pay ve menfaat sahiplerinin sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. bünyesindeki Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanlığı, Perakende ve Sigorta Grup Başkanlığı ile beraber Teknosa Finans Direktörlüğü sorumludur.

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. bünyesindeki Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanlığı, Perakende ve Sigorta Grup Başkanlığı ile beraber Finans Direktörlüğü, Teknosa’nın uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için Teknosa'yı diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerine yanıt verilmektedir.

Teknosa analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Kuruma bildirilmiş olanları Web Sitesinde (www.teknosa.com) bilgilendirme amacı ile yayınlayabilir.

Teknosa analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirir ve ilgili taraf ile yorumlar paylaşılabilir.

13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Teknosa,bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP’ta açıklanabilir. Önemli değişiklik varsa sayı sınırı aşılabilir.

14. Sessiz Dönem

Teknosa, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Teknosa için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Teknosa sessiz dönem boyunca;
 
 • Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Teknosa'nın finansal durumu konuşulmayacaktır,
 • Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,
 
Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde (www.teknosa.com) yer verilecektir.
 

15. Teknosa Web Sitesi (www.teknosa.com)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.teknosa.com internet adresindeki Teknosa Web Sitesi aktif olarak kullanılır.

Teknosa’nın Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Teknosa tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir.

Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Yukarı