YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

2012 Genel Kurul Toplantısı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI;

Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2013 tarih 1376 nolu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. maddesi gereğince 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2013 Çarşamba günü Saat 17:00’da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu’nda yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.teknosa.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi ve Esas Sözleşme Tadil Metni, toplantı tarihinden üç hafta öncesi 7 Mart 2013 Çarşamba gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.teknosa.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.teknosa.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

27 Mart 2013 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1.     Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2.     Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,

3.     2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,

4.     2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi,

5.     Şirketin 2013 yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi,

6.     2012 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi,

7.     Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

8.     2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi,

9.     2012 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

10.  Kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,

11.  Bilgilendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,

12.  Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi,

13.  2012 yılına ait kârın kullanım şeklini, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

14.  Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

15.  2012 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin  ibrası,

16.  Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Alınacak İzne İstinaden; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Uyum Amaçlı Olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 4 in, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29,30,31, 32 ve  33 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin Onaylanması,

17.  Denetçinin Seçimi,

18.  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması,

19. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

2012 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname için tıklayınız

Esas Sözleşme Tadilatı

SPK İzni

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni

2012 Olağan Genel Kurul Tutanağı

Hazirun Cetveli

Kar Dağıtım Tablosu

 

Geçmiş Yılların Genel Kurul Bilgileri

Son beş yılın Genel Kurul bilgileri için tıklayınız.

 

 

Yukarı