Teknosa 2016 Yılı Genel Kurulu Bilgilendirme

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

2016 Genel Kurulu

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2017 tarih 1867 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. Maddesi gereğince 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2017 Pazartesi günü Saat 15:00’da Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik  Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri  gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket’imizin http://www.teknosa.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

 • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 • Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

 

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket’imizin 2016 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Değişiklik Tasarısı ve  Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket’imizin internet adresi olan http://www.teknosa.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Şirket Merkezi Adresi:

Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Nidakule Ataşehir Güney

No: 7/3F 1-18 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 468 36 36

Fax: 0216 478 53 47

Web: www.teknosa.com

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27 MART 2017 TARİHİNDE YAPILACAK

2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
 2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
 3. 2016 yılına ait Denetçi Raporları’nın  okunması.
 4. 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
 5. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması.
 6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
 7. 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
 8. Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.
 9. 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
 10. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
 11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Alınan izne istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 10 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.
 12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

 

2016 Genel Kurulu:

 • 2016 Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı’na  buradan ulaşabilirsiniz.
 • 2016 Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı’na buradan ulaşabilirsiniz.
 • 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na buradan ulaşabilirsiniz.
 • 2016 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yukarı