YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

2014 Genel Kurulu

Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2015 tarih 1670 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. Maddesi gereğince 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2015 Cuma günü Saat 15:30’da SADIKA ANA SALONU, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
 
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
 
Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket’imizin http://www.teknosa.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
 
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
 
 • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 • Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
 
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
 
Şirket’imizin 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket’imizin internet adresi olan http://www.teknosa.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.
 
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

20 Mart 2015 Günü Yapılacak 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
 4. 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 5. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
 7. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
 8. Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
 11. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
 12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

 

2014 Genel Kurulu:

 • Toplantı Çağrısı,
 • Toplantı Gündemi,
 • SPK Düzenlemeleri Kapsamındaki Ek Açıklamalarımız,
 • Vekaletname Örneği
 • 2014 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin kâr dağıtım tablosu
 • Bağış ve Yardım Politikası
 • Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları Bağımsızlık Beyanı ve özgeçmişlerini buradan indirebilirsiniz.

__________________________________________________________________________

 • 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 • 2014 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
 • 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu’na buradan ulaşabilirsiniz.
Yukarı